Tidlig Indsats

21. mar, 2024

Daginstitutionens betydning for børns skolegang

Tidlig Indsats 

· 21. mar, 2024

Daginstitutionens betydning for børns skolegang

Konklusion 

Barnets daginstitution har væsentlig betydning for, hvordan barnet klarer sig i indskolingen. Når vi kigger på resultaterne af de nationale test i 2. og 3. klasse forklarer det dagtilbud barnet har gået i omkring 3 pct. af variationen på tværs af over 100.000 børn. Til sammenligning forklarer skolen 4 pct. af de observerede forskelle i resultaterne. Det er relativt konstant over tid hvilke daginstitutioner, der løfter børnene mest fagligt, har høj medarbejdertilfredshed og lavt sygefravær, men der er få strukturelle forhold, der har afgørende betydning for kvaliteten. Eksempelvis kan normeringer ikke i væsentlig grad forklare kvalitetsforskelle og kan altså ikke i sig selv sikre god kvalitet, men de er ikke uden betydning. Fx påvirker normeringerne det pædagogiske personales sygefravær.  

Motivation 

Dagtilbud af høj kvalitet har et væsentligt potentiale for at understøtte børns udvikling og trivsel uanset social baggrund. DEA har de seneste år lavet analyser, der undersøger sammenhængene mellem forskellige aspekter af kvalitet og de strukturelle karakteristika i daginstitutionen. Denne kortlægning samler resultaterne af de analyser, for derved at kunne skabe et overblik over den viden de har tilvejebragt. 

Metode 

Opsamlingen omfatter analyser, som baserer sig metodisk på registerdata og det førnævnte datasæt fra Danmarks Statistik Forskningsservice. Analyser fra Tænketanken DEA, der ikke selvstændigt anvender registerdata er ikke inkluderet i dette opsamlingsnotat. De fleste inkluderede analyser kan ikke fastslå sikre årsagssammenhænge og er dermed ikke direkte handlingsanvisende. 

Kontakt for mere information

Signe H. Falkencrone

shf@dea.nu

+45 60 58 90 90

Lena Lindbjerg Sperling

lls@dea.nu

+45 28 30 38 26

Tobias Høygaard Lindeberg

thl@dea.nu

+45 51 63 25 70