Uddannelser

1 minuts læsning

23. feb, 2022

Praktik på erhvervs­uddannelserne

Uddannelser 

1 minuts læsning · 23. feb, 2022

Praktik på erhvervs­uddannelserne

Konklusion 

Vores undersøgelse viser, at der er flest i skolepraktik på eud blandt de helt unge elever, elever med lave karakterer fra grundskolen og blandt dem hvis forældre har lange videregående uddannelser. Derimod er det blandt eleverne med faglærte forældre, at vi finder den mindste andel i skolepraktik. Trivselsundersøgelserne viser, at der er en forskel mellem eleverne i praktik og skolepraktik, når de bliver spurgt, om de er glade for at være i praktik, og om de lærer noget i praktikken. Her svarer 85 pct. af eleverne i praktik, at de er enige eller delvist enige i begge tilfælde, mens det kun gælder for omkring 60 pct. af skolepraktikeleverne.  

Motivation 

På baggrund af elevbesvarelser fra trivselsundersøgelsen på eud ønsker vi at belyse, i hvilket omfang eleverne på eud oplever at få hjælp til at finde en praktikplads og er forberedte på at komme i virksomhedspraktik. Om de oplever, at de bliver forberedt til at komme tilbage til skoleperioderne på hovedforløbet, om de lærer noget i praktikken og er glade for den – og om de har følelsen af at kunne bruge praktikken til noget.  

Metode  

Datasættet består af 209.000 besvarelser over årene 2015-2019. 80.798 elever har besvaret spørgsmålene om praktik, mens der er 8.562 elever, der har besvaret spørgsmålene om skolepraktik, hvilket passer med fordelingen i praktikpladsstatistikken. Baggrundskarakteristika for eleverne i de to grupper kobles på, så vi kan identificere, om der er betydelige forskelle på de to gruppers grundskolekarakterer, forældrebaggrund osv.  

Kontakt for mere information

Kristian Thor Jakobsen

ktj@dea.nu

+45 30 22 67 92