Tidlig Indsats

1 minuts læsning ·

Ledelse i dagsinstitutioner - betydningen af ledernes karakteristika

Læs mere

Tidlig Indsats

1 minuts læsning ·

Kvalitet i dagtilbud ifølge tilsynsrapporter

Læs mere

Tidlig Indsats

2 minutters læsning ·

Betydningen af første daginstitution

Læs mere

Tidlig Indsats

1 minuts læsning ·

Det pædagogiske personale og kvaliteten af interaktioner

Læs mere

Tidlig Indsats

1 minuts læsning ·

Pædagoger i dagtilbud oplever stort udbytte af formel efteruddannelse

Læs mere

Tidlig Indsats

Vælg

Tidlig Indsats

Ledelse i dagsinstitutioner - betydningen af ledernes karakteristika

God kvalitet i dagtilbud hænger sammen med god ledelse. Men vi mangler klar viden om, hvad god ledelse er, og hvad der kendetegner den gode leder. Analysen undersøger, hvem lederne i de danske daginstitutioner er, hvad der karakteriserer dem, og hvordan disse karakteristika opleves i praksis.

28. aug, 2023

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud ifølge tilsynsrapporter

Der er stor forskel på, hvilke markører der bliver brugt til at vurdere kvalitet og på selve tilsynspraksis i de danske kommuner og dagtilbud. Overordnet set er tilsynsrapporternes vurderinger af kvaliteten positiv, hvilket står i nogen kontrast til andre kvalitetsundersøgelser. Konklusionenerne i denne rapport stemmer overens med motivationen bag implementeringen af nye lovkrav til minimumsstandarder til det kommunale tilsyn fra 2022. Det er vigtigt at understrege, at denne rapport er udarbejdet før implementeringen af de nye lovkrav. Den danner derfor udgangspunkt for en sammenligningsrapport i 2024, som vil kunne tydeliggøre betydningen af de nye tilsynskrav for tilsyn med kvaliteten i danske dagtilbud.

26. maj, 2023

Læs mere

Betydningen af første daginstitution

Hvilken betydning har den første daginstituion for, hvordan børn klarer sig senere hen i indskolingen? Det undersøger notatet her med udgangspunkt i et unikt datasæt fra 97 kommuner og 1.700 daginstitutioner.

2 minutters læsning

7. sep, 2022

Læs mere

Det pædagogiske personale og kvaliteten af interaktioner

Dagtilbud af høj kvalitet har mulighed for at bidrage til at give børnene bedre livsvilkår, og det er derfor vigtigt, at vi ved, hvad der skaber høj kvalitet, og hvordan det kan fremmes. Formålet med dette notat er at øge vores viden om sammenhængene mellem forskellige kvalitetsparametre. Notatet finder bl.a., at daginstitutioner med en ansat, der har en kandidatuddannelse i pædagogik, har en højere interaktionskvalitet, end daginstitutioner uden en pædagogisk kandidat. Andelen af pædagogmedhjælpere med grundskolen som højeste uddannelsesniveau har en negativ sammenhæng med kvaliteten af interaktioner.

1 minuts læsning

8. jun, 2022

Læs mere

Pædagoger i dagtilbud oplever stort udbytte af formel efteruddannelse

Notatet viser, at pædagoger i dagtilbud oplever et stort udbytte af formel efteruddannelse. Over 90 pct. af de adspurgte pædagoger oplever, at deres efteruddannelse har medført, at de har fået flere redskaber til at finde løsninger på arbejdsrelaterede problemer, og at de træffer beslutninger ud fra en større faglighed. Resultaterne tegner generelt et billede af, at pædagoger i dagtilbud har mere positive oplevelser af efteruddannelse end øvrige kursister.

1 minuts læsning

27. apr, 2022

Læs mere

Samarbejde, arbejdsdeling og kompetencer i daginstitutioner

Lederne i danske daginstitutioner vurderer overordnet, at samarbejdet mellem pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter er velfungerende. Det er primært pædagogerne, der udfører opgaver som vanskelige forældresamtaler, læreplaner og vejledning af kolleger. Det samme gælder bl.a. det tværfaglige samarbejde ud af huset og opgaver omkring den nye læreplan. Andre opgaver, fx omsorg og daglig forældrekontakt, deles mellem pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

1 minuts læsning

8. apr, 2022

Læs mere

Børns trivsel i børnehaveklassen og senere faglige resultater

Mere end hvert fjerde barn giver udtryk for, at de ikke trives i børnehaveklassen. Børnene giver eksempelvis udtryk for mistrivsel ved at svare, at de fx tit har ondt i maven, tit bliver drillet, så de bliver kede af det, eller ikke tror, at de andre børn i klassen kan lide dem. Mistrivslen påvirker også børnene fagligt, og der er forskel fra kommune til kommune i andelen af børn, der udtrykker mistrivsel.

9 minutters læsning

18. nov, 2021

Læs mere

Daginstitutioners løftepotentiale

Der er betydelig forskel på, hvor meget daginstitutioner løfter børnene med hensyn til, hvordan de klarer sig i dansk og matematik i de små klasser. Og særligt har flere daginstitutioner med udsatte børn et potentiale for at øge deres løft af børnene. Daginstitutionernes løftepotentiale er et aspekt af kvaliteten i dagtilbud, der alene vedrører børnenes skolegang.

8 minutters læsning

23. okt, 2021

Læs mere

Hvorfor rykker forældre deres barn til ny daginstitution?

Omkring 5.500 børn skifter hvert år daginstitution. Notat ser nærmere på, hvorfor forældre vælger at rykke deres barn væk fra den daginstitution, som de kender.

9 minutters læsning

20. maj, 2021

Læs mere

Betydningsfulde forhold for små børns udvikling

Rapporten er en kortlægning af viden om barnets udvikling i et helhedsorienteret perspektiv, hvilket vil sige barnets socioemotionelle, fysiske og motoriske, kognitive og faglige samt kreative udvikling.

10 minutters læsning

13. okt, 2020

Læs mere

Omgængere er udfordret fagligt og socialt

Omkring 1.300 børn, der begynder i børnehaveklassen, ender med at gå om, og er udfordret både socialt og fagligt.

8 minutters læsning

1. jun, 2020

Læs mere

Hvilke voksne skal løfte kvaliteten i dag­institutionerne?

Halvdelen af det pædagogiske personale i daginstitutioner har ikke en pædagoguddannelse. Samtidig arbejder en faldende andel af de pædagoguddannede i dagtilbud.

6 minutters læsning

12. mar, 2020

Læs mere

Dagtilbudsledernes perspektiv på nyuddannede pædagoger

Ny rapport fra Tænketanken DEA viser, at der er udfordringer ved nyuddannede pædagogers kompetencer til at løfte de ikke-børnenære opgaver.

5 minutters læsning

16. sep, 2019

Læs mere

Færre børn starter sent i skole

Denne analyse kortlægger udviklingen af andelen af børn med sen skolestart de seneste 10 år.

8 minutters læsning

25. mar, 2019

Læs mere

Rammer for dagtilbud i Danmark og Norge

Nyt notat undersøger de strukturelle og historiske betingelser for dagtilbudsområdet i Danmark og Norge.

1 minuts læsning

18. feb, 2019

Læs mere

Hvordan bliver små børn til high politics på Christiansborg?

Nyt debatoplæg analyserer de væsentligste politiske barrierer for en styrket tidlig indsats på 0-6-årsområdet.

1 minuts læsning

31. jan, 2019

Læs mere

Årsdag 2018 – Højdespring, hvordan bliver tidlig indsats til high politics?

Små børn taber ofte kampen om opmærksomhed til andre kommunalpolitiske dagsordener som fx skoler og sundhed. Nyt debatoplæg stiller skarpt på, hvordan tidlig indsats på 0-6-årsområdet kan blive high politics i de danske kommuner.

1 minuts læsning

8. maj, 2018

Læs mere

En stærk videnskultur styrker dagtilbuddene

Viden når ikke altid hele vejen ud i den pædagogiske praksis, og omsætning af viden sker ikke nødvendigvis automatisk.

8 minutters læsning

1. mar, 2018

Læs mere

Klar, parat, skolestart!

Ny rapport viser, at dagtilbud og skoler har forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigt i små børns forberedelse til en god skolestart.

1 minuts læsning

1. dec, 2017

Læs mere