Uddannelser

7 minutters læsning ·

Udbytte af videregående voksen- og efteruddannelse

Læs mere

Uddannelser

10 minutters læsning ·

Ressourcestærke unge modtager mest SU

Læs mere

Uddannelser

7 minutters læsning ·

Unges uddannelsesvalg til videregående uddannelse

Læs mere

Uddannelser

8 minutters læsning ·

Social mobilitet: Udvalgte uddannelsers evne til at løfte studerende fra lavindkomstfamilier

Læs mere

Uddannelser

8 minutters læsning ·

Hvordan går det med de unge, der ikke opfylder karakterkravet til EUD?

Læs mere

Uddannelser

Vælg

Uddannelser

Udbytte af videregående voksen- og efteruddannelse

Stort set alle kursister oplever, at deres deltagelse i videregående efteruddannelse har medført et rimeligt eller stort læringsudbytte. Men blot 26 pct. oplever at deres arbejdsplads følger op på det, de har lært.  Og 15 pct. får slet ikke eller sjældent taget deres nye viden i brug. 

7 minutters læsning

2. sep, 2021

Læs mere

Ressourcestærke unge modtager mest SU

Analysen viser, at unge, der er opvokset med forældre med relativt høje indkomster, også er de unge, der modtager mest i SU fra det år, hvor de fylder 18 og frem til deres 30. leveår.

10 minutters læsning

13. aug, 2021

Læs mere

Unges uddannelsesvalg til videregående uddannelse

Studiesøgende søger bredere i dag end tidligere. Og en større andel af de studerende, der er optaget på andet end deres førsteprioritet, falder fra uddannelsen det første år. Det gælder særligt for ansøgerne, der er kommet ind på en prioritet, der ligger udenfor fagområdet for deres førsteprioritet. På uddannelser på universiteterne og professionshøjskolerne med under 250 optagne studerende er der et større frafald på uddannelsesudbud med færre studerende sammenlignet med udbud med flere studerende.

7 minutters læsning

3. jul, 2021

Læs mere

Social mobilitet: Udvalgte uddannelsers evne til at løfte studerende fra lavindkomstfamilier

Notatet viser, at der er en betydelig forskel mellem de videregående uddannelser, når man sammenligner den forventede og den faktiske andel af studerende fra lavindkomstfamilier, der fuldfører en påbegyndt uddannelse. Også når det gælder de enkelte institutioner indenfor den samme slags uddannelse, er der stor forskel på den sociale mobilitet. Det gælder fx på læreruddannelsen.

8 minutters læsning

24. jun, 2021

Læs mere

Hvordan går det med de unge, der ikke opfylder karakterkravet til EUD?

Efter karakterkravet til erhvervsuddannelserne trådte i kraft, er andelen af de unge, der ikke går i gang med en ungdomsuddannelse umiddelbart efter grundskolen, steget fra 15 til omkring 25 pct for dem, der har fået under 2 i dansk og matematik.

8 minutters læsning

1. maj, 2021

Læs mere

Dobbelt så mange drenge som piger får meget lave karakterer

Piger har siden 2002 fået et 0,5-0,9 karakterpoint højere karaktersnit ved 9. klasses afgangsprøverne i dansk og matematik sammenlignet med drengene. Denne forskel er i høj grad drevet af, at mange flere drenge end piger får meget lave karakterer. I den modsatte ende af skalaen udgør drenge fx kun omkring hver tredje af eleverne med de 10 pct. højeste karaktersnit.

9 minutters læsning

26. apr, 2021

Læs mere

Et Uddannelses­danmark i balance?

Der er de seneste 20 år blevet flere uddannelser både i og uden for de fire store uddannelsesbyer, og der er blevet flere kommuner, hvor man kan tage et bredere udvalg uddannelser. Fx kan man i 2018 tage mindst fem videregående uddannelser i hver fjerde kommune.

8 minutters læsning

21. apr, 2021

Læs mere

Kvalitet på de videregående uddannelser i et internationalt perspektiv

Der savnes et dækkende og præcist billede af kvaliteten på de danske videregående uddannelser. Og intet tyder på, at vi er i top internationalt på trods af, at vi ofte ser os selv som et stolt uddannelsesland.

7 minutters læsning

22. mar, 2021

Læs mere

Unges idéer til ungdomsuddannelserne

De unge efterlyser fleksibilitet i ungdomsuddannelsessystemet. De vil bl.a. gerne have mulighed for at mikse almene og kreative fag, de efterlyser mere viden, vejledning og brobygning i grundskolen – og så vil de gerne have mulighed for at skifte uddannelsesretning uden at skulle starte forfra. Det viser et nyt notat fra Tænketanken DEA.

7 minutters læsning

14. mar, 2021

Læs mere

Virtuel undervisning på ungdoms­uddannelserne i en coronatid

En ny rundspørge blandt lærere på ungdomsuddannelserne viser, at ca. 6 ud af 10 lærere i lav grad eller slet ikke forventer at bruge virtuel undervisning, når coronanedlukningen er ovre. Dog vil et flertal fortsat bruge digitale redskaber som f.eks. e- og iBøger, Kahoot og Padlet i undervisningen.

6 minutters læsning

10. feb, 2021

Læs mere

Sociale kompetencer giver ufaglærte flere jobmuligheder

Høje sociale kompetencer øger jobmulighederne og lønnen for ufaglærte. Men i øjeblikket bliver det formelle VEU-system især brugt til de ufaglærte, der skifter til jobs, der kræver tekniske kompetencer og i mindre grad til jobs, der kræver sociale og basale kompetencer.

5 minutters læsning

29. jan, 2021

Læs mere

Social mobilitet på de videregående uddannelser

De studerendes sociale baggrund har betydning for, om de gennemfører en videregående uddannelse – også når de på papiret har samme forudsætninger målt på karakterer fra gymnasiet.

8 minutters læsning

7. dec, 2020

Læs mere

Flere fagligt udfordrede elever på de gymnasiale uddannelser

Gennem de seneste tyve år er andelen af de unge, der vælger at starte i gymnasiet efter grundskolen, steget markant, mens søgningen til erhvervsuddannelserne har været på retræte. Fagligt udfordrede elever er blevet mere tilbøjelige til at vælge gymnasiet.

6 minutters læsning

29. okt, 2020

Læs mere

Unge er hurtigere igennem uddannelses­systemet

De unge er i dag markant yngre, når de er færdige med deres videregående uddannelse. Den faldende dimittendalder skyldes både færre sabbatår, men også at de unge fuldfører hurtigere end tidligere.

9 minutters læsning

26. okt, 2020

Læs mere

Hver tredje virksomhed har stadig akademikere ansat efter den første

Halvdelen af virksomhedslederne husker ikke, at de har ansat deres første akademiker. Blandt den halvdel, der husker den første akademiker, fortsætter størstedelen som en akademisk arbejdsplads. Det svarer til hver tredje af alle virksomheder i undersøgelsen.

7 minutters læsning

14. sep, 2020

Læs mere

Erfaringer med fjernundervisning på VEU-området

Fjernundervisningen under coronanedlukningen har krævet en stor indsats og omstillingsparathed fra lærere og kursister på VEU-området. 8 ud af 10 lærere regner med, at erfaringerne fra fjernundervisning kan overføres til den almindelige undervisning.

7 minutters læsning

4. sep, 2020

Læs mere

Løneffekter af videregående voksen- og efteruddannelse

Det er forventet, at de videregående uddannelsesinstitutioner vil uddanne over halvdelen af en ungdomsårgang i de kommende år

7 minutters læsning

27. aug, 2020

Læs mere

Unge med ufaglærte og faglærte forældre fravælger erhvervsuddannelserne

Aftalen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” fra 2014 satte mål for, hvor mange unge, som i 2020 skal både vælge og fuldføre en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. DEA ønsker med dette notat at gøre status for de opsatte mål og debattere, om der er behov for nye mål og tiltag på området.

11 minutters læsning

27. jul, 2020

Læs mere

Krisetid påvirker dimittenders jobjagt kortvarigt

Denne analyse undersøger, hvad coronakrisen betyder på længere sigt for danske dimittender.

7 minutters læsning

23. jun, 2020

Læs mere

Gymnasier og erhvervsskolers erfaringer med fjernundervisning

Fjernundervisningen under coronanedlukningen har krævet stor omstillingsparathed og en massiv indsats fra lærere, skoler, elever og forældre.

7 minutters læsning

9. jun, 2020

Læs mere

Offentlige udgifter til videregående efteruddannelse halveret

Tænketanken DEA sætter med dette notat fokus på livslang læring ved at belyse tendenserne for offentlig medfinansiering til efteruddannelse.

5 minutters læsning

26. maj, 2020

Læs mere

Den krøllede vej til en erhvervsuddannelse

DEA stiller med dette notat skarpt på, hvorvidt der for den enkelte og samfundet kan være fordele forbundet med at tage to ungdomsuddannelser, eller om det blot er en ekstra udgift.

7 minutters læsning

29. feb, 2020

Læs mere

Mænd opvokset i lavindkomstfamilier sakker bagud

Tendenser peger på, at uddannelsesmobiliteten er forbedret gennem de seneste 15 år, men har alle på tværs af opvækstvilkår kunnet drage lige store fordele af udviklingen?

9 minutters læsning

6. jan, 2020

Læs mere

Fastholdelse af ældre på arbejdsmarkedet: Betydningen af VEU

DEA-notat undersøger, hvordan ældre på arbejdsmarkedet benytter sig af VEU. Notatet viser, at kortuddannede, der tager efteruddannelse i en sen alder, også arbejder længere.

1 minuts læsning

20. dec, 2019

Læs mere

Bagom de norske ungdomsuddannelser

Notat kortlægger forskelle og ligheder i de danske og norske ungdomsuddannelser.

1 minuts læsning

5. nov, 2019

Læs mere

Responsive erhvervsuddannelser

Ny rapport undersøger, hvordan partsstyret håndterer erhvervsuddannelsernes udvikling i en forandringstid.

1 minuts læsning

29. okt, 2019

Læs mere

Afstand kan påvirke unges uddannelses­valg

Unges afstand til nærmeste ungdomsuddannelse betyder ikke noget for, om de gennemfører uddannelsen. Til gengæld betyder afstand noget for de unges uddannelsesvalg.

8 minutters læsning

27. okt, 2019

Læs mere

Uddannelses­institutioners roller for social mobilitet

Nyt notat undersøger, hvilken rolle de enkelte uddannelser spiller i forhold til at løfte unge fra de mest ressourcesvage hjem.

1 minuts læsning

23. okt, 2019

Læs mere

Korte videregående uddannelser løfter flest i indkomst

Ny DEA-analyse viser, at det er blevet sværere at kravle op ad indkomststigen og bryde den sociale arv.

7 minutters læsning

23. okt, 2019

Læs mere

Faglærtes motivation for deltagelse i efteruddannelse

Lav uddannelsesselvtillid, et manglende oplevet behov for at efteruddanne sig og en uklar ansvarsfordeling for efteruddannelse mellem arbejdsgiver og medarbejder afholder flere fra at efteruddanne sig.

9 minutters læsning

14. okt, 2019

Læs mere

Tendenser for social mobilitet og uddannelse

Siden 2007 er sammenhængen mellem forældres og deres børns indkomstniveau som voksne blevet stærkere, viser et nyt notat.

1 minuts læsning

9. sep, 2019

Læs mere

Visioner for videregående uddannelser

Debatoplægget finder fire veje frem i udviklingen af de videregående uddannelser de næste fem til ti år.

6 minutters læsning

8. maj, 2019

Læs mere

De første akademikere

På trods af at antallet af højtuddannede vil stige med 40 pct. frem til 2030, er andelen af første akademikere i private virksomheder faldet, viser nyt notat.

1 minuts læsning

4. maj, 2019

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

To nye rapporter viser, at robotter og ny teknologi både kan skabe muligheder og være en trussel i det danske arbejdsmarked.

1 minuts læsning

27. mar, 2019

Læs mere

Stereotyper spænder ben for tekniske piger

Unges interesse for STEM-fag falder drastisk i grundskolens sidste år. Særligt pigernes interesse falder, blandt andet på grund af kønsstereotype opfattelser.

8 minutters læsning

5. feb, 2019

Læs mere

Eux-elever: Fremtidens faglærte?

Eux, der er en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen, kan vise sig at være vejen til flere faglærte, viser ny rapport.

1 minuts læsning

16. nov, 2018

Læs mere

Erhvervsuddannelserne: Status, styring og reformer

Nyt notat viser, at dobbelt så mange drenge som piger søger en erhvervsuddannelse efter grundskolen.

1 minuts læsning

1. nov, 2018

Læs mere

Er der tegn på kompetenceknaphed i det danske virksomhedslandskab?

Ny rapport viser, at rigtigt uddannet arbejdskraft skaber lokal jobvækst i videntunge brancher.

1 minuts læsning

3. okt, 2018

Læs mere

Køns betydning for karakterer på hf

Notat viser, at især drenge har et højere karaktergennemsnit på hf i forhold til stx.

1 minuts læsning

6. sep, 2018

Læs mere

Højvækstvirksomhederne i Danmark

Rapport viser, at højvækstvirksomhederne skaber mere end hvert tredje nye job i den private sektor.

1 minuts læsning

25. jun, 2018

Læs mere

Mellemledelse i en disruptiv tid

Rapporten stiller skarpt på, hvordan en disruptiv omverden udfordrer mellemlederen og dennes medarbejdere - og mellemlederen selv, medarbejderne og HR-funktionen kan gøre for at håndtere presset fra omverdenen. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med NOCA og Lederne.

1 minuts læsning

20. jun, 2018

Læs mere

Hvad driver de unges uddannelsesvalg?

Analyseprojektet stiller skarpt på unges valg af ungdomsuddannelse og viser, at unge finder erhvervsuddannelserne mindre prestigefulde end gymnasiet.

4 minutters læsning

12. jun, 2018

Læs mere

Brobygning og overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser

Ny rapport beskriver en række opmærksomhedspunkter på brobygnings- og vejledningsområdet.

1 minuts læsning

7. feb, 2018

Læs mere

Studerende og medarbejdere oplever begrænset indflydelse i uddannelses­institutionernes bestyrelser

Nyt notat belyser studenter- og medarbejderrepræsentanters oplevelse af deres indflydelse på bestyrelsens arbejde på videregående uddannelsesinstitutioner.

1 minuts læsning

15. jan, 2018

Læs mere

Inspirationsguide til mentorskab

Denne guide introducerer forskellige former for mentorordninger og fremhæver vigtige elementer i mentorskabet.

1 minuts læsning

12. okt, 2017

Læs mere

Udfordringer i forbindelse med udpegning af bestyrelser på uddannelses­institutioner

Udpegningspraksis udgør en barriere for godt bestyrelsesarbejde i Uddannelsesdanmark, viser nyt notat.

1 minuts læsning

6. okt, 2017

Læs mere

Bestyrelsesbarometer 2017

Om konsekvenser af statslig detailstyring for det lokale ledelsesrum på uddannelsesinstitutioner

1 minuts læsning

28. sep, 2017

Læs mere

Hvem er fremtidens lærere og pædagoger?

Uddannelsesvalg, motivation og ambitioner hos fremtidens lærere og pædagoger.

1 minuts læsning

1. sep, 2017

Læs mere

De udsatte unge i forberedende tilbud – hvor mange er de, hvem er de, og kommer de i uddannelse eller beskæftigelse?

Nyt projekt zoomer ind på de unge i de forberedende tilbud, som er i størst risiko for senere i livet at ende i den såkaldte restgruppe på langvarig passiv forsørgelse.

1 minuts læsning

21. jun, 2017

Læs mere

Hvilke private virksomheder ansætter den første akademiker?

Denne rapport zoomer ind på, hvad der karakteriserer de virksomheder, som vælger at ansætte deres første akademiker.

1 minuts læsning

10. maj, 2017

Læs mere

Første generation af akademikere i private virksomheder

Rapporten kigger nærmere på første generation af akademikere i private virksomheder og svarer på spørgsmålene: hvor mange er de, hvem er de og hvordan klarer de sig?

1 minuts læsning

10. maj, 2017

Læs mere

Hvordan uddanner vi til fremtidens arbejdsmarked? Styrker i det danske uddannelsessystem

Dette inspirationskatalog sætter fokus på langtidsholdbare styrker i det danske uddannelsessystem, og hvordan de kan dyrkes i relation til fremtidens arbejdsmarked.

1 minuts læsning

6. maj, 2017

Læs mere

At udfolde ledelse mellem fagprofessioner og new public management - en guide inspireret af praksis

Tænketanken DEA har set nærmere på de muligheder og udfordringer, der er knyttet til ledelse på uddannelsesinstitutionerne.

1 minuts læsning

3. apr, 2017

Læs mere

Kvinder i uddannelses­institutionernes bestyrelser

Nyt notat ser på kønsbalancen i de videregående uddannelsesinstitutioners bestyrelser og ledelser.

1 minuts læsning

8. mar, 2017

Læs mere

Universitets-uddannedes vej ud på arbejdsmarkedet

Analyse af nyuddannede akademikeres overgang fra uddannelse til arbejdsmarked

1 minuts læsning

21. jan, 2017

Læs mere

Kvaliteten af ind- og udvandring af højtkvalificeret arbejdskraft i Danmark

Danmark er trods en skærpet international konkurrence stadig i stand til at tiltrække lige så dygtige højtuddannede medarbejdere som tidligere.

1 minuts læsning

10. jan, 2017

Læs mere

Perspektiver på regeringens foreslåede SU-reform

Nyt notat opsummerer DEAs perspektiver på regeringens foreslåede SU-reform.

1 minuts læsning

9. jan, 2017

Læs mere

Er højtuddannede indvandrere en god forretning for Danmark?

Højtuddannede udenlandske medarbejdere i de danske virksomheder giver overskud i statskassen.

1 minuts læsning

15. nov, 2016

Læs mere

Oplevelse af styring på de videregående uddannelser

I denne rapport gør DEA status over oplevelsen af styring på de videregående uddannelser.

1 minuts læsning

7. okt, 2016

Læs mere

Uddannelsesstøtte og studerendes adfærd i de nordiske lande

Denne rapport sætter fokus på, hvor meget nordiske studerende arbejder ved siden af studierne, og hvor meget studiegæld, de får.

1 minuts læsning

7. sep, 2016

Læs mere

Hvad betyder studiejob for fuldførelse af en lang videregående uddannelse?

Får et studiejob ved siden af universitetsstudierne de studerende til at blive forsinket og falde fra studierne?

1 minuts læsning

2. sep, 2016

Læs mere

Hvad betyder grundskolekarakterer for vejen gennem uddannelsessystemet?

Nyt notat ser nærmere på afgangselever og deres vej videre gennem uddannelsessystemet.

1 minuts læsning

12. aug, 2016

Læs mere

Forlist, men ikke fortabt

Tænketanken DEA sætter i denne analyse fokus på de unge, som af forskellige årsager aldrig rigtig får fat i hverken uddannelse eller job.

1 minuts læsning

11. maj, 2016

Læs mere

Årsberetning 2015

Tænketanken DEAs årsberetning fra 2015.

1 minuts læsning

10. maj, 2016

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes anvendelse af VEU

Hvordan bruger danske virksomheder tilbuddene i voksen- og efteruddannelsessystemet, og kan det betale sig at investere i efteruddannelse af medarbejdere?

1 minuts læsning

19. apr, 2016

Læs mere

Brain drain eller brain gain? Arbejdskraftvandringer til og fra Danmark

Denne rapport beskæftiger sig med arbejdskraftvandringer til og fra Danmark.

1 minuts læsning

5. apr, 2016

Læs mere

Kvindernes uddannelsessystem og mændenes arbejdsmarked

Dette notat sætter fokus, om der er kønnede valg i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Vi ser også på, hvordan drenge og piger klarer sig gennem uddannelsessystemet, og hvordan de omsætter deres uddannelse, når de skal ud på arbejdsmarkedet.

1 minuts læsning

4. feb, 2016

Læs mere

10. klasse på efterskole

I denne publikation stiller DEA skarpt på efterskolernes 10.klasse og særligt på, hvordan de arbejder med at skabe gode overgange til de uddannelsestilbud, som de unge starter på, efter de har lukket døren til deres værelse på skolen for sidste gang.

1 minuts læsning

28. jan, 2016

Læs mere

SU i Norden og erfaringer med SU-reform i Norge fra 2002

Dette notat sammenligner det danske SU-system med de tilsvarende systemer i Finland, Norge og Sverige.

1 minuts læsning

3. dec, 2015

Læs mere

Ledelse på tværs: Offentlig og privat

I denne rapport sætter Tænketanken DEA og NOCA netop fokus på, hvordan man leder på tværs af den offentlige og private sektor. Projektet er udarbejdet i samarbejde med NOCA.

1 minuts læsning

21. okt, 2015

Læs mere

Studerende med højtuddannede forældre bruger længere tid på studiet

Ny undersøgelse viser, at studerende med højtuddannede forældre i gennemsnit bruger længere tid på deres universitetsuddannelse end andre studerende.

1 minuts læsning

16. okt, 2015

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Et notat, der beskæftiger sig med bogligt svage elever på erhvervsuddannelserne.

1 minuts læsning

2. okt, 2015

Læs mere

Bogligt svage elever falder fra på EUD og har svært ved at komme videre

Notat følger grundskolens bogligt svage elever på erhvervsuddannelserne.

1 minuts læsning

2. okt, 2015

Læs mere

Kraftig stigning i antallet af gymnasiale suppleringskurser

Nye beregninger fra DEA viser, at der under den nuværende struktur er et stort forbrug af gymnasiale suppleringskurser.

1 minuts læsning

2. okt, 2015

Læs mere

Effekten af HF

I dette notat undersøger Tænketanken DEA HF som ungdomsuddannelse sammenlignet med andre gymnasiale uddannelser.

1 minuts læsning

2. okt, 2015

Læs mere

Super ufaglærte og super faglærte - Kompetenceløft gennem efteruddannelse

Denne rapport ser på kompetenceniveauet hos de ufaglærte og faglærte, som er i beskæftigelse.

1 minuts læsning

27. aug, 2015

Læs mere

De dårligste i grundskolen klarer sig dårligst i gymnasiet

De dårligste elever fra grundskolen også er de dårligste elever i gymnasiet, når det gælder karakterer.

1 minuts læsning

11. aug, 2015

Læs mere

Superstudenterne 10 år efter

Superstudenterne har markant anderledes søgemønstre videre i uddannelsessystemet end de øvrige studenter.

1 minuts læsning

25. jun, 2015

Læs mere

Social mobilitet og VEU

Notatet fokuserer på VEU-systemets evne til at skabe mønsterbrud og dermed muligheder for de voksne, som ikke kom med på uddannelsestoget i første omgang.

1 minuts læsning

12. maj, 2015

Læs mere

Virksomhedernes efterspørgsel efter offentligt medfinansieret VEU

Offentlig medfinansiering af efteruddannelse er vigtig for at sikre arbejdstyrkens kvalifikationsniveau for de voksne på arbejdsmarkedet.

1 minuts læsning

4. maj, 2015

Læs mere

Inspirationsguide: Styrk uddannelseskvaliteten gennem digitale læringsteknologier

Denne guide indeholder en række inspirerende cases og giver overblik over centrale digitale læringsteknologier.

1 minuts læsning

15. apr, 2015

Læs mere

DEA // Copenhagen Talent Bridge: Samfundsøkonomisk analyse af internationale studerende

De samfundsøkonomiske konsekvenser ved internationale studerende på danske videregående uddannelser fra 1996 til 2012

1 minuts læsning

13. feb, 2015

Læs mere

Danske studerende har flest penge, svenske studerende har størst råderum

DEA har spurgt studerende i Danmark og Sverige til deres økonomiske forhold under studiet.

1 minuts læsning

16. jan, 2015

Læs mere

Samarbejde øger kvalitet og relevans af undervisning på universiteter

Samarbejde med omverdenen styrker kvalitet og relevans af universitetsundervisningen

1 minuts læsning

21. nov, 2014

Læs mere

Praktikpladsudfordringen - efterspørgsel og udbud af praktikpladser

Hvordan kan praktikpladsudfordringen løses?

1 minuts læsning

11. nov, 2014

Læs mere

Virksomheder: Lavere elevløn vil give flere praktikpladser

Spørgeskemaundersøgelse viser, at virksomheder ville ansætte flere elever, hvis elevernes løn var lavere

1 minuts læsning

3. nov, 2014

Læs mere

De yngste taber kapløbet om praktikpladserne

Denne DEA-undersøgelse ser nærmere på praktikpladsudfordringen i relation til alder.

1 minuts læsning

16. okt, 2014

Læs mere

DEA // Copenhagen Talent Bridge: Pars internationale migration

Vi ser nærmere på dobbeltkarriere-par og deres internationale migration.

1 minuts læsning

1. okt, 2014

Læs mere

Entreprenørskab på universiteterne - Fra vision til hverdag

Entreprenørskabsundervisning på de danske universiteter.

1 minuts læsning

8. sep, 2014

Læs mere

Campus overrasker positivt

DEA har i ny analyse undersøgt udviklingen i det danske campuslandskab.

1 minuts læsning

29. aug, 2014

Læs mere

Debatnotat: Er den lige vej altid bedst?

Dette debatnotat undersøger veje til øget samspil mellem det formelle og ikke-formelle Uddannelsesdanmark.

1 minuts læsning

28. aug, 2014

Læs mere

Faglærte studerende har lavest frafald

Notatet viser, at faglærte, som læser videre på en videregående uddannelse, har meget lavere frafald på uddannelsen end deres medstuderende med studenterhuer.

1 minuts læsning

8. jul, 2014

Læs mere

Ingen forskel på frafald i kvote 1 og kvote 2

Studerende optaget på kvote 1 og studerende optaget på kvote 2 klarer sig lige godt, når det handler om frafald i løbet af det første år på studiet.

1 minuts læsning

4. jul, 2014

Læs mere

Gymnasiet taber drengene

DEA-notat viser, at pigerne får højere karakterer til studentereksamen end drengene på trods af samme udgangspunkt fra folkeskolen - dog med undtagelse af HF.

1 minuts læsning

20. jun, 2014

Læs mere

Folkeskolens dårligste dropper ud af gymnasierne

Beregninger fra DEA viser, at hver fjerde af de elever, der starter på en gymnasial uddannelse med karakterer under 4 i folkeskolen, dropper ud.

1 minuts læsning

21. maj, 2014

Læs mere

Fremtidens ungdomsuddannelser - Ungdomsuddannelseskommissionens anbefalinger

Ungdomsuddannelseskommissionen samlede anbefalinger til, hvordan Danmark får et mere sammenhængende og samarbejdende ungdomsuddannelsessystem.

1 minuts læsning

20. maj, 2014

Læs mere

DEAs Beskæftigelsesbarometer

Beskæftigelsesbarometeret tager trykket på, hvordan de forskellige uddannelsesgrupper klarer sig på arbejdsmarkedet.

1 minuts læsning

7. maj, 2014

Læs mere

Igen og igen og igen - om frafald på erhvervsuddannelserne

DEA-notat viser, at hver tredje nye erhvervsskoleelev allerede har forsøgt sig med en erhvervsuddannelse én eller flere gange.

2 minutters læsning

2. maj, 2014

Læs mere

Pligt til uddannelse? En analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre

Denne rapport undersøger gruppen af unge, som med kontanthjælpsreformen kan forventes at blive pålagt at søge over i uddannelsessystemet.

1 minuts læsning

2. maj, 2014

Læs mere

Kontanthjælpsreform: Er uddannelse den rigtige medicin?

DEA-notat viser, at til trods for at en del unge på kontanthjælp kommer i uddannelse eller arbejde, vender hele 70 pct. tilbage til kontanthjælp inden for tre år.

1 minuts læsning

15. apr, 2014

Læs mere

Verden er ikke så sort/hvid